Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

Wybrane programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną,

2) co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne,

4) pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które będą realizowane po godzinach realizacji podstawy programowej. Zajęcia te są opłacane przez rodziców.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i w małych grupach, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

8.00-8.15 Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne poranne zaostrzają nam apetyt na pierwszy posiłek. Pamiętamy o zabiegach higieniczno-sanitarnych

8.00-8.15 Z apetytem zjadamy ŚNIADANIE

8.15-11.20 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych, kółkach zainteresowań
Spacerujemy, bawimy się w ogrodzie przedszkolnym, lub w przypadku niepogody w sali podejmujemy zabawy w kącikach tematycznych, zabawy i ćwiczenia indywidualne i w grupach, obserwacje

11.20-11.30 Przygotowujemy się do obiadu, czynności porządkowe oraz higieniczno-sanitarne

11.30-12.00 Zjadamy smaczny i zdrowy OBIAD

12.00- 13.30 Czas relaksu i odpoczynku przy muzyce, bajce ze swoją ulubioną poduszką. Najmłodsi odpoczywają na leżaczkach. Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w razie niepogody w sali

13.30- 13.45 Przygotowujemy się do podwieczorku, czynności
higieniczno-sanitarne

13.45- 14.00 Czas na PODWIECZOREK, czyli nasze ulubione smakołyki

14.00- 16.00 Praca indywidualna zabawy integrujące grupę z udziałem nauczyciela, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych