Przedszkole realizuje  wewnętrzne programy edukacyjne zgodne z podstawą programową

związne ze standardami pracy przedszkola:

PROGRAM EDUKACJI ARTYSTYCZNO – TEATRALNEJ I  JĘZYKOWEJ

„W ŚWIECIE SZTUKI I JĘZYKÓW OBCYCH”

Cele programu:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

PROGRAM WYCHOWAWCZY „PRZEDSZKOLAK NA MEDAL”

Cele programu:

 • Propagowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych
 • Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym
 • Budowanie systemu wartości – dziecko zna swoje prawa
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE”

Cele programu:

 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Nabywanie wiedzy dotyczącej zapobiegania chorobom
 • Rozumienie roli właściwego odżywiania się
 • Propagowanie i kształtowanie aktywności ruchowej
 • Higiena prawidłowej postawy ciała. Zapobieganie wadom postawy
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności narządów mowy
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych na terenie przedszkola,
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym

PROGRAM ADAPTACYJNY „PRZEDSZKOLE MÓJ DRUGI DOM”

Cele programu:

 • umożliwienie dzieciom poznawanie przedszkola w poczuciu bezpieczeństwa, braku przymusu i nawiązania swobodnych kontaktów z innymi ludźmi (grupa rówieśnicza, personel przedszkola) i otoczeniem materialnym (sala, łazienka, szatnia, itp.)
 • zapoznanie rodziców i dzieci ze zwyczajami i organizacją dnia w przedszkolu,
 • zmniejszenie lęku rodziców przed oddaniem dziecka w ręce obcej, nieznanej osoby i w nieznane warunki,
 • monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego,
 • kształtowanie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
 • konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną (jedność celów i zadań),
 • kształtowanie umiejętności wspólnych zabaw z rówieśnikami (zabawa jako główna forma aktywności dziecka przedszkolnego) i rozwiązywania konfliktów w sposób akceptowany społecznie,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie, oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy są inni.

PROGRAM EDUKACJI MTEMATYCZNEJ „SPRAWNA GŁÓWKA

Założenia programu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i edukacji matematycznej.
 2. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej.
 3. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 4. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku wspólnej i zgodnej zabawy oraz w toku współzawodnictwa dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych.
 6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami i zabawami o charakterze matematycznym, w tym także łagodnego znoszenia porażek.
 7. Stwarzanie sytuacji umożliwiających każdemu dziecku odniesienie sukcesu.
 8. Wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia i ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez poznanie zasad i reguł różnych gier i zabaw.

TREŚCI  PROGRAMOWE

„Sprawna główka” to program, który opiera się na założeniu nauki przez zabawę i działaniu za pomocą konkretów oraz ćwiczeń praktycznych. Treści programowe opracowano zgodnie ze wskazaniami podstawy programowej – obszary: I/1,2,3;  IV/1,2,3;  VIII/2;  X/1;  XIII/1,2,3,4,5,6;  XIV/1 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) oraz odwołują się do własnych propozycji i zostały ujęte w 11 zagadnieniach:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczność.
 3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.
 4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych.
 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 8. Przyswajanie określeń czasu.
 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i wysokości.
 10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 11. Klub Sprawnej Główki – rozwijanie zamiłowania światem rozrywek umysłowych.

 PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ „PRZYRODNIK -ODKRYWCA”

 • Rozbudzenie potrzeby poznawania istoty obserwowanych zjawisk .
 • Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata , życia i ludzi
 • Dostarczanie podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach, zjawiskach występujących w najbliższym otoczeniu
 • Dbanie o zdrowie własne i innych , zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi
 • Umożliwia poznanie związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w procesach przyrodniczych
 • Ukształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów
 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego zainteresowania i możliwości

Cele szczegółowe:

 • Wrażliwość na środowisko przyrodnicze
 • Dążność do kontaktu z nieskażonym środowiskiem przyrodniczym
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę z zakresu różnorodnych zjawisk przyrody
 • Umiejętność spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych
 • Umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji
 • Zdolność oceny niewłaściwego zachowania się wobec przyrody i sposobów reagowania na nie.
 • Właściwe zrozumienie , że przyroda jest dla człowieka użyteczna i należy ją szanować

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

 • pedagogikę zabawy
 • edukacja przez ruch   D.Dziamskiej
 • edukację matematyczną wg. koncepcji E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elementy glottodydaktyki prof. B.Rocławskiego
 • ruch rozwijający W.Sherborne
 • elementy metody Dobrego Startu
 • elementy kinezjologii P.Denisona
 • zabawy z elementami metody Kniessów,Labana,Orffa
 • zabawy w teatr
 • zabawy z językiem angielskim
 • spotkania ze sztuką
 • prowadzimy wiele  zajęć plastycznych, muzycznych, rytmicznych, językowych oraz spotkań ze sztuką.

 

Zajęcia prowadzone są różnymi technikami a dzieci uczą się podczas zabawy. Nasze przedszkole ma rozszerzony profil artystyczno-językowy,stąd ogromną wagę przywiązujemy do wychowania przez sztukę oraz zabaw oswajających z językiem angielskim: zabawy z językiem już od 3 latków  w każdej grupie wiekowej.