Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola „Pod wierzbami” w Śremie na rok szkolny 2017/2018

MOTYLKI uczą się udzielać PIERWSZEJ POMOCY
Marzec 29, 2017
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami
Marzec 30, 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola „Pod wierzbami” w Śremie na rok szkolny 2017/2018

  1. Od 10 kwietnia do 21 kwietnia do godz. 15.00 – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) w przedszkolu pierwszego wyboru oraz wypełnienie dostępnej w przedszkolu Karty dodatkowej.
  2. 28 kwietnia godz. 12.00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
  3. Od 28 kwietnia do 9 maja – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu jeżeli zostało zakwalifikowane oraz podpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkola od 1 września 2017
  4. 10 maja – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w przedszkolu
  2. Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w przedszkolu lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.
  3. Deklarację można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w przedszkolu
  4. W przypadku zaznaczenia we wniosku „TAK” przy niżej wymienionych kryteriach, należy dodatkowo przedstawić

następującą dokumentację:
niepełnosprawność dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) objęcie dziecka pieczą zastępczą,

Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

Komentarze są wyłączone.