W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

– 3- letnie do grupy pierwszej

– rodzeństwa , które obecnie uczęszczają do przedszkola ,

– dzieci obojga rodziców pracujących na pobyt 9-cio godzinny

– dzieci 5 i 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

-dzieci rodziców samotnie wychowujących

Organ prowadzący Przedszkole „Pod wierzbami” może podjąć decyzję o

nieprzyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków

w następujących przypadkach:

– nie złożenie papierowej wersji karty zgłoszenia i karty dodatkowej do przedszkola,

– pisemnej rezygnacji rodzica z usług przedszkola

– dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w pierwszym tygodniu września;

– zalegania z odpłatnością powyżej dwóch okresów płatniczych

– nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola

– nieprzestrzegania przez rodziców statutu przedszkola.